Evolution (Jack Bian, Hsin Lai, Yu Chen Lien, Long Chuan Zhang)

Mimicking mimosa (Sydnii Chang, Jingian Zhang, Meng Nan Zhang)

Erosion (Edith Dennis-Larocque, Amalie Lambert, Sebastian Munera Reyes)

Scaling Fractals (Chloe Rideout, Emily Whitcher)

Pine (Noushig Kadian, Luis Orozco, Robert Rabie)